Aukční řád


1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků a na podkladě smlouvy uzavřené mezi aukční agenturou a Sdružením přátel krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního řádu zapíší do seznamu účastníků dražby a projeví souhlas se stanovami SPKT

2. Aukce je formou prodeje movitých věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn. Aukce se koná s přestávkami. Průběh aukce se řídí ustanoveními občanského zákoníka, tímto aukčním řádem jakož i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/2000 Sb., která lze použít pro hromadné společné dražby věcí movitých.

3. Účast na aukci je možná jen pro členy Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou držiteli aukčního katalogu a jejich účast na aukci není vyloučena pro nezletilost nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování může mít za následek vyloučení účastníka z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je však povinen akceptovat aukční pravidla ve stejném rozsahu jako člen SPKT.

4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné.

5. Datum, místo a předmět aukce budou předem oznámeny vyhláškou o neveřejné dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce prokáže svou totožnost a je povinen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání všech závazků mu bude záloha vrácena.

Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou uvedeny v české měně. K dražbě konkrétní věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Dražit se počíná od ceny vyvolávací.
Příhozy se počítají takto:
20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny 1 000, 100 Kč do ceny 4 000, 500 Kč do 10 000, 1 000 Kč do 30 000, 2000 Kč do 50 000, 5 000 Kč do 100 000 a 10 000 Kč je příhoz, činí-li okamžitá aukční cena 100 000 Kč a více.


Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem) a přiklepne věc dražiteli, který toto poslední podání učinil a který se tak stává vydražitelem. Ke shodě příhozů účastníka dražícího osobně s limitem tudíž k upřednostnění prvního dojít nemůže, každý další příhoz je vyšším podáním.

6. Vlastnictví k věci přechází na základě příklepu licitátora jejím převzetím oproti zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku jejího převzetí vydražitelem je k výkonu vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura.
Původní vlastník věci, který pozbyl svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož základě mu agentura proplatí podíl z ceny stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické právo vůči všem třetím osobám agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem).

7. Vydražitel je povinen uhradit v aukci dosaženou cenu včetně aukční provize. Aukční provize činí 15%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouze platbu zaslanou na účet, nikoli platební kartou nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící osobně) je povinen uhradit vydraženou cenu spolu s aukční provizí při nejbližší přestávce, uvedené v katalogu (platební pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci, které nebyly v této pauze zaplaceny budou draženy znovu počátkem příštího kola. Po skončení posledního dražebního kola může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení, kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi důsledky pro vydražitele. Za vady věci, které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy o obstarání záležitostí formou prodeje prostřednictvím dražby vlastník věci.

8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí zájemce uvést jednak osobní identifikační údaje, jednak musí uvést maximální cenu, za kterou je ochoten věc vydražit; v této ceně není uvedena aukční provize. Plná moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou-li se účastníci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po předchozí písemné dohodě s agenturou zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda může být uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než 10 000,– Kč, nedohodnou-li se strany jinak. Při zajišťování limitů je v souladu s obecnými zvyklostmi postupováno tak, aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost ten, který došel agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné katalogové položce více limitů, počítá se dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky.
Bude-li věc vydražena pro osobu, která zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá buď osobně oproti uhrazení kupní ceny s aukční provizí anebo vydražiteli zašle účet, obsahující cenu dosaženou, aukční přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní účet agentury. Po obdržení platby zašle agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty.

9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou-li na výstavě předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí poškození vzhledem k jejich vzácnosti či stavu, je agentura oprávněna odmítnout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídce. Takové věci lze na speciální požádání předvést vážnému zájemci zvlášť. Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu vystavených věcí. Během konání výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlasu je rovněž zakázáno.

10. O průběhu neveřejné dražby sepíše pořadatel za účasti nestranného svědka protokol

1. 10. 2009 ATA – Český antikvariát